REGUŁY WOJNY

Reguły wojny nadaremnie usiłują przeistoczyć ją w rodzaj szla­chetnej gry, pojedynku, w...


ŚWIĘTOKRADZTWO I MARNOTRAWSTWO

Normalnie przedmiotem obawy i szacunku jest przede wszystkim śmierć. Wobec zwłok milkniemy i...


OKAZJA DO MARNOTRAWSTWA

Jawi się ona przed człowie­kiem w całej nagości, bez barwiczek i osłonek. Nadeszła pora, gdy...


W CZASIE ŚWIĘTA

Jak w czasie święta ściąga się wszelkie możliwe zapasy żyw­ności, tak pożyczki, daniny, rekwizycje drenują bogactwa kraju, ciskając je w otchłań wojny, któ­ra wchłania je nienasycenie. Zapasy zużyte w cią­gu jednego dnia...


MISTYKA WOJNY

Nie zdziwimy się. że z chwilą gdy stała się ona sprawą państwa, w świadomości wytworzyło...


WOJNA — SŁUP MILOWY TRWANIA

Podobnie wojna ja­wi się jako stały punkt w potoku czasu. Wojna przedziela życie narodów, za...


KATASTROFA I ROZPACZ

Podobnie stopniowo przechodzi się od okresu powojennego do okresu przedwojennego. Zmiany dokonują...


OFIARA

Zbożna trwoga — to tylko początek. Śmiertelnik, który sam padnie ofiarą wojny, uznawszy ją za nieuniknioną, wnet zaczyna uważać ją także za potrzebną. Teolog, podzielając poglądy Josepha de Maistre, widzi w niej dopust boży. Filozof,...


WOJNA — SIŁA OŻYWCZA

Poznajemy tu cechy powszechnie przypisywane świętom. Również one były środkiem okresowego...


SKRAJNE WYJŚCIE Z ROZPACZY

Wojna wyrywa człowieka z obmierzłej stagnacji czasów pokoju, kiedy wegetuje on opanowany bez...