Zamykając każdą rzecz, każdą istotę w określo­nych granicach, które od tej chwili stawały się naturalnymi granicami, praprzodkowie ode­brali przeto istotom żywym i rzeczom magiczną moc, umożliwiającą realizowanie pożądań i na­tychmiastowe, dowolne przemiany. W rzeczy sa­mej ład nie może iść w parze z równoczesnym istnieniem wszelkich możliwości, z brakiem wszelkich norm: świat zyskał wówczas nieprze­kraczalne granice, które zamykają każdy gatu­nek w jego własnym bycie i nie pozwalają mu wyjść poza nadane ramy. Wszystko znieruchomiało, toteż ustalono zakazy, aby nowy ład i no­we prawa nigdy nie zaznały uszczerbku.

Dodaj komentarz
You May Also Like