Ład i żywioł w społeczeństwie - Strona 3

PLEMIĘ — ŻYWA CAŁOŚĆ

Rytmiczny porządek przeplatania się wzajemnych darów żywnościowych, wymiany żon i spłacania długów krwi świadczy o prawidłowym działaniu życia plemiennego. Tak przedstawia się typowa struktura,...

W MENTALNOŚCI CZŁOWIEKA

Tak więc nic nie może w mentalności czło­wieka pierwotnego przeciwstawiać się kategorii pary, która obejmuje całokształt zjawisk. Czło­wiek pierwotny nie operuje pojęciem jedności; wszystko,...

W RAMACH DWOISTOŚCI

„Jeden” i „drugi” dopełniają się wzajemnie w ramach dwoistości, podobnie jak każda fratria w ramach społeczeństwa jest dopeł­nieniem drugiej fratrii.Połączenie płci w małżeństwie stanowi...

HIERARCHIA I OBRAZA MAJESTATU

Wskutek coraz większej złożoności społeczeństwa zdarza się, że podział na fratrie traci swe znacze­nie na korzyść organizacji związanej ze specja­lizacją grup. W takiej sytuacji...

GENEZA WŁADZY

Zamiast zasady poszanowania utwierdza się za­sadę indywidualizacji. W miejsce symetrycznej sytuacji współdziałania fratrii zjawia się chwiej­ny stan rywalizacji między dwoma klanami. Klany przeistaczają się...

TYLKO W MITACH

Widzieliśmy, że w północnoamerykańskim ple­mieniu Zuni dwudzielna organizacja występuje już tylko w mitach, jako wspomnienie. Aktualne społeczeństwo zna jedynie konfraternie, których członkowie rekrutują się...

PRZYBRANY CHARAKTER

Nie ma powodu odtwarzać tu różnych kierun­ków ewolucji organizacji społecznej, nie ma też potrzeby dokonywać przeglądu różnych typów struktur społecznych, reprezentowanych w świecie. Wniosek...

KONSTRUKCJA GENETYCZNA

Bardzo często, jak to wykazał Davy, okazywanie szacunku stało się środkiem wymuszania szacunku; przelicytowywanie się w hojności podczas pokazowych rozdawnictw dóbr i pożywienia ostatecznie...

NOWY FAKT

Wobec tego lepiej przyjąć do wiadomości nowy fakt, jakim jest władza osobowa, nie starając się wywieść jej ze stanu uprzedniego. Oczywiście, warto zapamiętać, że...

SPRAWOWANIE WŁADZY

Wypada jednak zastanowić się nad samym faktem sprawowania władzy. Pomijając to, w jaki sposób osobisty wpływ przekształcił się w uznany auto­rytet, trzeba podkreślić nieredukowalny...

Najnowsze artykuły