„Jeden” i „drugi” dopełniają się wzajemnie w ramach dwoistości, podobnie jak każda fratria w ramach społeczeństwa jest dopeł­nieniem drugiej fratrii.Połączenie płci w małżeństwie stanowi bezpo­średni, pełny, wymowny i kompletny obraz pary jako pojęcia. W oparciu o ten model ujmuje się całokształt życia społecznego. Każda fratria przy­nosi to, czego w różnych dziedzinach braknie dru­giej fratrii. Pierwiastek zaś, który znajduje wcie­lenie we fratrii i w jej członkach, musi nie tylko łączyć się z pierwiastkiem przeciwnym, ale także umacniać się, krzepić we własnej istocie. Tak więc, z jednej strony, chcąc dopełnić jakiego­kolwiek aktu twórczego, trzeba poszukiwać ele­mentu dopełniającego; z drugiej strony — trzeba uchylać się przed nim, by nie skazić własnego je­stestwa; z jednej strony trzeba oszczędzać to wszystko, z czym łączy nas wspólnota pierwiastka, z drugiej strony — nasycać się tym, żywić, aby tę moc nasilić w sobie.

Dodaj komentarz
You May Also Like