Nie ma powodu odtwarzać tu różnych kierun­ków ewolucji organizacji społecznej, nie ma też potrzeby dokonywać przeglądu różnych typów struktur społecznych, reprezentowanych w świecie. Wniosek z każdej analizy, jeśli idzie o problem sacrum, byłby taki sam: zawsze występuje hie­rarchia, zawsze sprawowana jest władza, przy czym zarówno hierarchia, jak władza są czymś wzniosłym, nienaruszalnym, porażającym, a wszel­ki występek przeciwko nim ma charakter święto­kradztwa.Nie jest istotne, czy wyspecjalizowane konfra­ternie przybierają charakter zamkniętych dzie­dzicznych kast, uszeregowanych zgodnie z pewnym określonym porządkiem pierwszeństwa. Nie jest też istotne, że wola współdziałania ustąpiła bez reszty woli władzy.

Dodaj komentarz
You May Also Like