Zamiast zasady poszanowania utwierdza się za­sadę indywidualizacji. W miejsce symetrycznej sytuacji współdziałania fratrii zjawia się chwiej­ny stan rywalizacji między dwoma klanami. Klany przeistaczają się z wolna w konfraternie specja­lizujące się w takiej czy innej funkcji społecznej, której sprawowanie staje się zarówno przywile­jem, jak obowiązkiem. Działanie społeczeństwa polega obecnie na współzawodnictwie w podwój­nym znaczeniu: współdziałania i współzawodni­czenia grup, których pierwiastki, przyczyniając się zgodnie do utrzymania harmonii świata, usiłują nie tyle zrównoważyć się wzajemnie, co uzyskać przewagę, a raz uzyskaną — zachować i zalegali­zować prawnie, gdy nikt jej już nie zagraża.

Dodaj komentarz
You May Also Like