Widzieliśmy, że w północnoamerykańskim ple­mieniu Zuni dwudzielna organizacja występuje już tylko w mitach, jako wspomnienie. Aktualne społeczeństwo zna jedynie konfraternie, których członkowie rekrutują się z klanów związanych z tymi samymi kierunkami przestrzennymi co funkcje sprawowane przez owe konfraternie. Kla­ny północne dostarczają więc członków stowarzy­szeniom wojskowym, klany zachodnie — stowa­rzyszeniom kapłańskim, klany wschodnie — tan­cerzy, klany południowe — rolników i znachorów. Podobnie w Chinach, jak stwierdza Granet, miej­sce dawnej dwoistości zajmują wyspecjalizowane grupy, których moce są rozmieszczone zgodnie z różą wiatrów, przyczyniają się one „tańcem, za­pasami, rywalizacją o prestiż — do zachowania ładu kosmicznego”.

Dodaj komentarz
You May Also Like