Sacrum przeja­wia się więc wówczas w postaci nade wszystko negatywnej. Jest to jedna z jego zasadni­czych cech, przypisywanych najczęściej zakazom obrzędowym. Otóż sakralny okres życia społecz­nego odznacza się właśnie tym, że reguły ulegają wtedy zawieszeniu, a zaleca się niejako pełną swo­bodę. Oczywiście wybrykom świątecznym można odmówić określonego sensu obrzędowego i uważać je wyłącznie za zwykłe wyładowanie aktywności. „Człowiek znajduje się wów­czas tak bardzo poza normalnymi warunkami ży­cia — pisze Durkheim — i tak dalece zdaje sobie z tego sprawę, że odczuwa niejako potrzebę wy­kroczenia poza i ponad powszednią moralność.” Oczywiście cała ta bezładna działalność, ten świą­teczny szał odpowiada swego rodzaju potrzebie wyładowania.

Dodaj komentarz
You May Also Like