Trzeba tu przypomnieć najważniejsze cechy pier­wotnego święta. Jest to okres nadużyć, kiedy trwoni się zapasy gromadzone niekiedy całymi latami oraz gwałci najświętsze prawa, które wy­dają się podstawą życia społecznego. To, co wczo­raj było zbrodnią, staje się regułą. W miejsce zwykłych norm pojawiają się nowe zakazy, wcho­dzi w życie nowa dyscyplina, której celem nie wydaje się usuwanie lub łagodzenie intensywnych wzruszeń, aie wprost przeciwnie — prowokowanie ich i doprowadzanie do stanu najwyższego napię­cia. Samorzutnie wzmaga się podniecenie, uczest­nicy wpadają w rodzaj transu. Władze cywilne czy administracyjne cedują swe prawa częściowo lub całkowicie na rzecz nie tyle kasty kapłań­skiej, ile raczej tajnych bractw lub przedstawi­cieli zaświatów — aktorow w maskach, uosabia­jących bóstwa lub zmarłych.

Dodaj komentarz
You May Also Like