Ale chodzi nam tu nie tyle o utożsamianie nie­świadome, o ogólniejszym znaczeniu, co o silnie odczuwaną zgodność w ramach pewnego szczegól­nego obrazu świata. Wyraża się to dobitnie w następującym przykładzie, na który Levy-Bruhl słusznie kładł szczególny nacisk: używanie pro­duktów totemicznych jako pożywienia, używanie kobiety totemicznej jako żony — to grzechy ana­logiczne. W tych przypadkach człowiek dopuszcza się czynności występnej z punktu widzenia spo­łecznego (bo pozbawia drugą grupę tego, co się jej z prawa należy), a z punktu widzenia fizjo­logicznego – szkodliwej i jałowe] (bo jest p: . ciwieństwem prawdziwego związku), naato zas i podwójnie bezbożnej, gdyż narusza ona porządek rzeczy, a ten, kto się jej dopuszcza, dokonuje przede wszystkim zamachu na pierwiastek mi­styczny, w którym sam ma udział i którego wszel­kie przejawy powinien szanować.

Dodaj komentarz
You May Also Like