Ponieważ ład, który zachowuje, lecz podlega zużyciu, opiera się na mierze i rozróżnianiu, re­generujący nieład zakłada przebranie miary i. za­męt. W Chinach ciągła bariera zakazów dzieli obie płci we wszelkich dziedzinach życia publicz­nego i prywatnego. Kobieta i mężczyzna pracują każde z osobna przy odmiennych zajęciach. Co więcej, nic co przynależy jednej płci nie powin­no wchodzić w kontakt z czymkolwiek, co na­leży do drugiej. W czasie świąt jednak, przy ofiarach, przy orce obrzędowej, przy wytapianiu metali, zawsze gdy trzeba coś tworzyć, zabiega się o współudział kobiety i mężczyzny. „Współ­działanie płci — pisze Granet — było tym sku­teczniejsze, że jako zakazane w normalnym czasie, rezerwowano je dla momentów sakralnych. I tak święto zimowe kończy się orgią, w czasie której mężczyźni i kobiety biją się z sobą i zdzierają z siebie wzajemnie ubrania. Niewątpliwie obnażenie się, co o przywdzianie zdobytych w ten sposób szat.

Dodaj komentarz
You May Also Like