Świat zachowuje się jak kosmos, rządzony przez powszechne prawo i działający zgodnie z regular­nym rytmem; miara i reguła są tym, co utrzy­muje go w bycie. Prawem kosmosu jest, aby każ­da rzecz była na swoim miejscu, aby każde wy­darzenie zachodziło w swoim czasie. Tym tłuma­czy się fakt, że jedynymi przejawami sacrum są zakazy zapobiegające wszystkiemu, co by mogło zagrażać kosmicznemu porządkowi, oraz akty ekspiacji czy zadośćuczynienia za wszystko, co po­rządek ten mogłoby naruszyć. Idzie o zachowanie bezruchu, bo każda zmiana, każda innowacja za­graża stabilności świata, z którego człowiek rad by wyrugować stawanie się i tym samym zniwe­czyć szanse śmierci. Ale zadatki unicestwienia tkwią w samym działaniu świata, który gromadzi odpadki i sam się zużywa.

Dodaj komentarz
You May Also Like