Orientacja ptaków w locie opiera się, jak to dziś sądzimy, na wyko­rzystaniu bardzo różnych bodźców. Ogromną rolę odgrywa, jak wspom­niano, świetny wzrok i znakomita pamięć wzrokowa, wykorzystywana do zapamiętania szczegółów okolicy. Ptak korzysta także z położenia Słońca na niebie. Niedawno przekonano się, w jaki sposób ptaki wy- korzystują obraz nieba w czasie lotu nocnego. Porównując zachowanie ptaków, przetrzymywanych od wyklucia bez widoku nieba, z zacho­waniem takich, które wychowały się pod rozmaitymi sztucznymi firma­mentami w planetarium stwierdzono, że ptaki nie zapamiętują układu konstelacji, potrafią jednak zorientować się w kierunku, ponieważ umieją zlokalizować oś obrotu firmamentu. Wiemy też, że ptaki są zdolne do orientacji przy pomocy sił magnetyzmu ziemskiego, choć korzystają z nich tylko przy zupełnym wyeliminowaniu informacji wzrokowej. Nie wiemy jednak, gdzie jest zlokalizowany receptor ma­gnetyzmu w ciele ptaka i na czym polega jego działanie. Lecący ptak korzysta zapewne z różnych danych rozmaicie, zależnie od tego, czy znajduje się w okolicy dobrze znanej czy też w obcej, czy widoczność jest dobra czy ograniczona, czy wraca do gniazda czy też dokonuje wędrówki sezonowej.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…