Winnych naruszenia prawa egzogamii karze się tak, by przelana krew nie weszła w kontakt z ziemią: w przeciwnym razie ziemia stałaby się jałowa. Rozpowszechnione dziś przeświadczenie, że z małżeństwa między bliskimi krewnymi poczy­nają się dzieci słabowite i niewydarzone, jest nie­wątpliwie dalekim echem tamtych koncepcji.Naruszenie prawa egzogamii to więc nie tylko,, zgodnie z definicją Thurnwalda, naruszenie ładu, na którym spoczywa życie wspólnoty; to rów­nież — w wymiarze mistycznym — dokładny od­powiednik homoseksualizmu. Obraża ono zarazem jus, przynosząc uszczerbek antagonistycznej fra­trii, oraz fas — stanowiąc akt przeciwko naturze. I w istocie tak też się je traktuje.

Dodaj komentarz
You May Also Like