Również władza ustana­wia społeczeństwo oparte na stosunku bieguno­wości. W tym wypadku wzorcem nie jest jednak stosunek między mężczyzną a kobietą, lecz sto­sunek między ojcem a synem. Model ten implikuje nie tyle współdziałanie, co uległość. Zresztą te dwa rodzaje stosunków nie wyłączają się, lecz splatają w różnych proporcjach. Stosunek uległości zachodzi już między mężczyzną a kobietą. Ale wy­stępuje również tendencja do ustanawiania pew­nej równowagi między królem a jego ludem, mię­dzy panem feudalnym a wasalami. „Dobry” wład­ca stara się zachować tę równowagę, a narusza ją tyran, zawsze prawie uważany za typowego mąci- ciela porządku rzeczy, za sprawcę zamieszek, nie­ładu i buntów.

Dodaj komentarz
You May Also Like