Wypada jednak zastanowić się nad samym faktem sprawowania władzy. Pomijając to, w jaki sposób osobisty wpływ przekształcił się w uznany auto­rytet, trzeba podkreślić nieredukowalny charakter najgłębszej natury władzy. Natykamy się tu na daną równie bezpośrednią, pierwotną, nieprzekra­czalną jak przeciwieństwo płci, które wydaje się pierwowzorem odwracalnego podziału na to, co święte, i to, co świeckie, w społeczeństwach po­dzielonych na fratrie. Władza reprezentuje równie przemożną ananke stenai. Nie znaczy to oczywiście, jakoby nigdy nie moż­na było wyjaśnić biegunowości płci bądź stano­wiącego istotę władzy stosunku między rozkazo­dawcą a wykonawcą; idzie o to, że wszelkie wy­jaśnienie musiałoby się odwoływać do ogólnej koncepcji świata i wykraczać daleko poza ramy szczegółowego problemu. Poprzestańmy

Dodaj komentarz
You May Also Like