Aktorzy mają skórę pokrytą puchem ula­tującym przy każdym ich ruchu, co obrazuje za­rodki życia dobywające się z ciała przodka. W ten sposób obrzęd zapewnia mnożenie się Czarnych Wężów. Potem ludzie wzmacniają się z kolei, re­generują, utwierdzają w swej skrytej istocie, spo­żywając mięso świętego zwierzęcia.Jak wiadomo, gdy chodzi o przestrzeganie ładu świata, nie zaś o odnawianie go — spożycie święte­go zwierzęcia jest zakazane, stanowi akt święto­kradztwa. W danej jednak chwili członkowie kla­nu identyfikują się z istotami z czasów mitycz­nych, które nie znały zakazów, lecz same je usta­nowiły, jak się to znów uczyni. W poprzednim okresie ofiarnicy uświęcili się, przestrzegając ści­słego postu i rozlicznych zakazów, dzięki którym przeszli stopniowo od świata świeckiego do świata świętego.

Dodaj komentarz
You May Also Like