W każdym domu tworzy się coś w rodzaju pań­stwa w miniaturze: funkcje najwyższe, role pre- lorow czy konsulów powierza się niewolnikom, którzy inscenizują wówczas chwilową parodię wła­dzy. Także w Babilonie w czasie święta docho­dziło do odwrócenia ról: w każdej rodzinie nie­wolnik przebrany za króla sprawował w określo­nym czasie władzę nad domownikami. Podobne zjawisko występowało także w skali państwa. W Rzymie wybierano władcę, który swym jedno­dniowym poddanym wydawał humorystyczne po­lecenia, rozkazując na przykład obejść dom dooko­ła z flecistką na plecach. Z pewnych danych można by wnioskować, że pseudokról miał dawniej przeinaczenie tragiczne: mógł dopuszczać się wszelkiej rozpusty, wszelkich wybryków, ale ostatecznie składano go w ofierze na ołtarzu najwyższego boga Saturna, którego przez trzydzieści dni ucieleśniał.

Dodaj komentarz
You May Also Like