Oparcie orientacji seksualnej na bodźcach wzrokowych to wtórna konsekwencja przewagi wzroku w życiu tych zwierząt. U większości ssaków bodźce płciowe działają prawie wyłącznie na zmysł powonienia. Znaczna większość małp prowadzi życie w stadach. Różni to małpy od innych istot nadrzewnych,, z reguły samotnych. Organizację i zwar­tość stada łatwo utrzymać w stepie, ale wśród gałęzi jest to sprawa trudna. U niektórych gatunków grupy są niewielkie, u innych liczą dziesiątki, a nawet setki osobników. Życie w stadzie przynosi oczywiście liczne korzyści, o których wspomniano już. Tylko w tym przy­padku, gdy czynnikiem ograniczającym jest brak pożywienia, poje­dynczy osobnik ma lepsze warunki bytowania.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…