Z tego przykładu wynika wyraźnie, że okres swobody odpowiada dokładnie okresowi rozkłada­nia się zwłok królewskich, a więc groźnemu okre­sowi zakażenia i zmazy, jaką stanowi śmierć — szczególnie czynnej i udzielającej się w fazie swej pełnej i oczywistej zjadliwości. Społeczeństwo po­winno bronić Się przed nią, przejawiając wyjątko­wą żywotność. Zagrożenie kończy się dopiero po pełnym wyeliminowaniu wszystkich podległych gniciu elementów zwłok królewskich, gdy że szcząt­ków pozostaje już tylko twardy, mocny, nieznisz­czalny szkielet. Uważa się wówczas, że niebez­pieczny okres dobiegł końca; można wrócić do normalnego biegu rzeczy. Nowe panowanie roz­poczyna Się po okresie niepewności i zamętu, w czasie którego ciało Zachowawcy podlegało roz­kładowi.

Dodaj komentarz
You May Also Like