W istocie święto uważane jest często za właści­wy okres panowania sacrum. Dzień świąteczny, zwykła niedziela — to przede wszystkim czas po- . święcony temu, co boskie; nie wolno pracować, trzeba odpoczywać, weselić się i chwalić Boga. W społeczeństwach, gdzie święta nie przeplatają się z dniami pracy, lecz grupują się w istnym „sezo­nie świątecznym” — można jeszcze lepiej zaobser­wować, jak dalece święto stanowi okres zdomino­wany przez sacrum.Praca Maussa na temat społeczeństw eskimos­kich dostarcza najlepszych przykładów jaskrawe­go kontrastu między dwoma typami życia, który zawsze rysuje się wyraziście u ludów skazanych na długotrwałą bezczynność przez klimat czy organizację gospodarki w pewnej części roku.

Dodaj komentarz
You May Also Like