Przenikanie białek do krwi płodu ma duże znaczenie biologiczne. Dzięki temu noworodek przynosi na świat odporność na niektóre choroby zakaźne, które przechodziła matka. Odporność ta wystarcza na pierwsze miesiące życia. Równocześnie wędrówka dużych drobin przez barierę łożyska może wywołać konflikty serologiczne, które istotnie pojawiają się dość często w czasie ciąży ludzkiej, zagrażając życiu płodu, a czasem i zdrowiu matki.
Tak więc ewolucja łożyska wiąże się z ewolucją zjawisk odporno­ściowych. Niestety znamy ją w chwili obecnej zbyt powierzchownie, aby snuć bardziej szczegółowe rozumowanie, można jednak zaznaczyć, że gatunki o obszernym zasięgu geograficznym, liczne i ruchliwe, są znacznie bardziej narażone na inwazje czynników chorobotwórczych od gatunków nielicznych, o zasięgach ograniczonych. Stąd uzyski­wanie odporności na choroby już w łonie matki ma dla niektórych gatunków duże znaczenie. Fakty te mogą w pewnym stopniu tłumaczyć, dlaczego u człowieka, gatunku najruchliwszego, którego zasięg obej­muje prawie wszystkie lądy, bariera oddzielająca krążenie matki od krążenia płodu jest tak niska.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…