Niewątpliwie w tych późnych przejawach należy widzieć jedynie automatyczne zastosowanie na no- wym poziomie swoistego mechanizmu „odwraca­nia”, przejętego po czasach, kiedy żywo odczuwa­no potrzebę, by w chwili odmieniania się roku czynić wszystko na opak lub w nadmiarze. Z tam­tych czasów zachowano chyba tylko samą zasadę obrzędu oraz chwilowe zastępowanie władzy nor­malnej przez władzę „śmieszną”. Święto jest zespołem znacznie bardziej skom­plikowanym. Zawiera ono pożegnanie zużytego czasu i równocześnie usunięcie wszelkich odpad­ków wytworzonych przez działanie gospodarki, wszelkich zmaz związanych ze sprawowaniem ja­kiejkolwiek władzy.

Dodaj komentarz
You May Also Like