Poprzestańmy więc ra­czej na podkreśleniu bezwzględnej swoistości tego zjawiska, jakim jest władza, oraz na uwydatnie­niu jej związku z sacrum tak ścisłego, że stano­wiącego niemal o ich utożsamianiu się.Niezależnie od swego rodowodu oraz zastosowa­nia władza we wszelkich możliwych wariantach — czy odnosi się do rzeczy, czy do ludzi — wystę­puje jako realizacja pewnej woli. Czy jest naka­zem, czy zaklinaniem — przejawia wszechmoc słowa. Dzięki władzy dochodzi do wypełnienia roz­kazu. Jawi się ona jako moc niewidzialna, nad­rzędna, nieodparta, występująca u przywódcy jako źródło i zasada jego autorytetu. Ta moc, która zmusza do posłuchu, jest tożsama z tą, dzięki której wiatr wieje, ogień płonie, a broń zabija. Ją to pod różnymi postaciami wskazuje melane- zyjskie słowo mana i jego liczne odpowiedniki amerykańskie.

Dodaj komentarz
You May Also Like