W tych okolicznościach z dwu powodów zaleca się’ rozpasanie i szał. Po pierwsze, chcąc tym pewniej odnaleźć warunki właściwe mitycz­nej przeszłości, ludzie usiłują robić wszystko wręcz przeciwnie niż zwykle. Po drugie zaś — wszelkie nadużycie dowodzi nadmiaru siły żywotnej, który może tylko sprzyjać obfitości i pomyślności ocze­kiwanej odnowy. Obie przyczyny prowadzą do wykraczania poza przepisy i naruszania miary, do tego, że ludzie korzystają z zawieszenia porządku kosmicznego, by działać wbrew regule, gdy reguła czegoś za­kazuje, a przebierać miary, gdy reguła dozwala. Dlatego też gwałci się wówczas systematycznie wszelkie przepisy chroniące ład naturalny i spo­łeczny. Te wykroczenia nie przestają być święto­kradztwem. Stanowią one naruszenie reguł, które wczoraj wydawały się święte i nienaruszalne i ju­tro znów takimi będą. Poczynania te jawią się jako skrajne świętokradztwo.

Dodaj komentarz
You May Also Like