Wzięty dosłownie aforyzm wydaje się absurdalny, gdyż egzogamia określa nie tyle zasadę oddziela­nia płci, co ich zbliżania. Nasze poprzednie roz­ważania pozwalają jednak uchwycić zawartą tu prawdę: dopełnianie się grup społecznych prze­ciwstawionych sobie przez egzogamię ma ten sam charakter, tę samą wagę, analogiczne konsekwen­cje co dopełnianie się płci. Wyraża więc ono nie tylko solidarność dwu sprzymierzonych części jed­ności politycznej, ale ponadto określa konieczny i wystarczający warunek płodności związków.Z połączenia się jednostek o tej samej naturze zrodzić się mogą jedynie pokraki lub monstra. W Chinach panuje przekonanie, że dzieci małżon­ków nie spokrewnionych ze sobą, lecz noszących to samo nazwisko, muszą być degeneratami: po­dobieństwo nazwisk jest znakiem identyczności natur.

Dodaj komentarz
You May Also Like