Teraz orientujemy się, że arabska definicja kla­nu, jaką podaje Robertson Smith („grupa, w któ­rej nie uznaje się krwawej zemsty”), jest jedynie odpowiednikiem definicji klanu jako grupy, w której ramach nie można zawierać związku mał­żeńskiego. Małżeństwo i zemsta są dopuszczalne jedynie między klanami lub między fratriami. Zarówno małżeństwo, jak zemsta zadzierzgują równie silne więzy i stanowią z tego samego ty­tułu związki krwi odpowiadające sobie pod każ­dym względem, aczkolwiek małżeństwo odpowia­da okresowi pokoju, zemsta — okresowi wojny. Prowadzi się równie dokładny rachunek zbrodni, co małżeństw, żon, które należy dostarczyć, ^ co trupów do pomszczenia.

Dodaj komentarz
You May Also Like